Przebieg egzaminu

Przebieg egzaminu praktycznego na kat. B

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętności kierowania pojazdem w ruch drogowym. Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

  • zadania do wykonania na placu manewrowym,
  • elementy zadań podlegające ocenie,
  • warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych,
  • ogólne zasady realizacji zadań podczas jazdy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń
  • ogólne kryteria oceny jazdy miejskiej.

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują). Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie

e-learning stalowa wola, e-learning nisko, wykłady przez internet, teoria przez internet stalowa wola
Akademia Nauki Jazdy - Stalowa Wola